16/09/14

בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר (לבנים)

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות במח"ר לבנים חרדים.
  3. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש ספטמבר 2016).
  4. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על-ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.