01/07/14

בקשת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות במסגרת המח"ר (לבנות חרדיות) – חוות דעת מומחה

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל , והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית הדסה ירושלים להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות במח"ר לבנות חרדיות.
  3. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש יולי 2016).
  4. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על-ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.
  5. הערות הסוקר כפי שהועלו בחוות דעתו אודות תוכנית הלימודים במח"ר לבנות חרדיות תיבדקנה במסגרת בחינת הארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר הראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות בתוכנית האם.