28/11/17

בקשת המכללה האקדמית הדסה להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד, מר דוד ברודט

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בדבר בקשת המכללה האקדמית הדסה להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד, מר דוד ברודט, המכהן כיו"ר הוועד המנהל מאז פברואר 2005. דיון זה עלה לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מאחר שמדובר בהפרה של הנחיות המועצה להשכלה גבוהה בעניין הניהול האקדמי לפיהן משך כהונת יו"ר הוועד המנהל לא יעלה על 12 שנים. המועצה להשכלה גבוהה החליטה כלהלן:

  1. לאפשר את המשך כהונתו של יו"ר הוועד המנהל הנוכחי עד סוף שנת 2018, זאת לאור האתגרים בפניהם ניצבת המכללה האקדמית הדסה בשנה הקרובה, בהם השיח מול ארגון נשות הדסה והמו"מ מול העובדים המנהליים במוסד, ולאחר בחינת מכלול השיקולים והאיזונים.
  2. לבקש מהמוסד להגיש למל"ג עד סוף חודש יוני 2018 דיווח על אודות התקדמות תהליך האיתור והמינוי של יו"ר הוועד המנהל.