19/05/15

בקשת המכללה האקדמית הדסה להוסיף מסלול בדיפלומטיה ציבורית בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.5.2015, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית הדסה להוסיף מסלול בדיפלומטיה ציבורית במסגרת הלימודים לתואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת.
  3. לקראת חידוש הסמכת התוכנית בפוליטיקה ותקשורת, על המוסד להוסיף שני חברי סגל במסלול בדיפלומטיה ציבורית, בהתאם להערת הסוקר.