30/11/14

בקשת המכללה האקדמית הדסה להקים בניין במתחם צמוד למכללה

ות"ת מחליטה לאשר למכללה האקדמית הדסה הקמת בניין כיתות בסמוך לקמפוס המרכזי שלה, בכפוף לתנאים דלהלן :

  1. אישור לבנייה בשטח של 6,502 מ"ר ברוטו, מבנה וחניון בהתאם למפורט במסמך.
  2. אומדן העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-56.6 מיליון ₪.
  3. השתתפות ות"ת בסכום של 12.5 מיליון ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו.
  4. המכללה רשאית לבקש הגדלה של השתתפות ות"ת עבור הפרויקט במסגרת התכנית התחרותית שצפויה להתפרסם במהלך שנה"ל תשע"ו.
  5. האישור מותנה במימון יתרת הבניה בסך כולל של 44.1 מיליון ₪ על ידי המכללה, מתרומות ייעודיות בסך של 37.94 מיליון ₪ ו ממקורות המכללה בסך של 6.16 מיליון ₪.
  6. השתתפות ות"ת תינתן בכפוף לאישור שר הפנים להקצות השטח מהעיריה למכללה, ההשתתפות תועבר רק לאחר קבלת האישור ממשרד הפנים.
  7. אישור השתתפות ות"ת ניתן לאחר שנבחנה יכולת המכללה לממן את ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-840 אלף ₪ מתקציבה השוטף, וכן נתקבלה התחייבותה לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.

* * * * *

תוצאות הצבעה

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד