10/02/15

בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת במסגרת המח"ר (לגברים חרדיים)

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת במסגרת תוכניות לימודים במח"ר (לגברים חרדיים).
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (עד ינואר 2017).
  3. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית לקראת המשך אישור הפעלתה.