22/07/14

בקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

א.         להודות לוועדה הבודקת על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

ב.         לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ולהעניק למכללה האקדמית הדסה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות.

ג.          לאמץ את המלצת ות"ת מיום 9.7.14 אשר ממליצה על פתיחת תוכנית הלימודים בכפוף להתניות הבאות , כמפורט בהצהרת המוסד מיום ה-3.7.14 המצ"ב :

  • ככלל, היקף הסטודנטים שייקלט בתוכנית לכלכלה וחשבונאות, יתבצע על חשבון קיטון של הסטודנטים בתוכנית לניהול ארגוני שירות.
  • בכל מקרה, היקף הסטודנטים במכללה האקדמית הדסה (כולל התוכנית בכלכלה וחשבונאות) לא יעלה על 2,175 (בהתאם למכסת הסטודנטים לתקציב תשע"ו).
  • המכללה האקדמית הדסה מתחייבת לא לבקש עוד תוספת מכסות עד לסוף החומש הנוכחי וכי פתיחת התוכנית בכלכלה וחשבונאות לא תביא לחריגה מהמכסה.
  • המכללה האקדמית הדסה תישא מתקציבה השוטף בעלויות התוכנית ובפרט בשנות ההפעלה הראשונות אשר גרעוניות בהיקף משמעותי.
  • הצוות המינהלי של ות"ת ומל"ג יעקוב אחר ההיבט הפיננסי של המוסד וידאג כי ההתניות הנ"ל יבוצעו ושהמוסד עומד בהתחייבותו לאור העובדה כי התוכנית בשלושת השנים הראשונות להפעלתה גרעונית.

ד.         לחייב את המכללה האקדמית הדסה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע בהמלצות הוועדה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית הדסה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי.

 

ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.