23/07/14

בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל אישור פרסום לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון B.A. בכלכלה וחשבונאות

א. תת הוועדה של ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 9.7.14 בבקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל אישור לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר" A. בכלכלה וחשבונאות.

ב. ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים בכפוף להתניות הבאות, (כמפורט בהצהרת המוסד מיום ה-3.7.14) :

ב.1   ככלל, היקף הסטודנטים שייקלט בתכנית  לכלכלה וחשבונאות, יתבצע על חשבון הקטנת מספר הסטודנטים בתכנית לניהול ארגוני שירות.

ב.2   בכל מקרה, היקף הסטודנטים במכללה האקדמית הדסה  (כולל התכנית בכלכלה וחשבונאות) לא יעלה על 2,175 (בהתאם למכסת הסטודנטים לתקציב תשע"ו).

ב.3   המכללה האקדמית הדסה מתחייבת לא לבקש עוד תוספת מכסות עד לסוף החומש הנוכחי וכי פתיחת התכנית בכלכלה וחשבונאות לא תביא לחריגה מהמכסה.

ב.4   המכללה האקדמית הדסה תישא מתקציבה השוטף בעלויות התכנית ובפרט בשנות ההפעלה הראשונות שהן גרעוניות בהיקף משמעותי.

 

ג.  לאור העובדה כי התוכנית בשלושת השנים הראשונות להפעלתה גרעונית, מחליטה  ות"ת למנות את  הצוות המינהלי שלה לעקוב  אחר ההיבט הפיננסי של המוסד ולוודא שההתניות המפורטות בהצהרת המוסד מיום 3.7.14 מיושמות.