12/06/19

בקשת המכללה האקדמית הערבית בירושלים (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה הערבית ירושלים (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, והיא ממליצה למל"ג לדחות את בקשת המוסד לקבלת היתר והכרה לפעול כמוסד להשכלה גבוהה מהנימוקים הבאים:
על אף פניות חוזרות ונשנות למוסד בבקשה לקבלת מסמכים מעודכנים לצורך השלמת בדיקת בקשת המוסד, לא התקבל המידע המעודכן הנדרש מהמוסד, ולכן לא ניתן להשלים את בדיקת הבקשה ולגבש חוות דעת בדבר מידת עמידת המוסד בתנאי הסף לקבלת היתר והכרה כמוסד להשכלה גבוהה. יצוין כי חוות הדעת התקציבית שמתבססת על החומר שהגיש המוסד בעבר מעידה על היעדר איתנות פיננסית.
ות"ת מחליטה לדחות את בקשת המוסד, לאפשר לו דחייה בהגשת המסמכים עד סוף חודש ספטמבר, כיוון שהבקשה אינה סבירה: ניתנה למוסד אפשרות להגשת המסמכים המעודכנים עד לתחילת חודש מרץ 2019, אבל בה לא עמד.
יחד עם זאת, אין באמור כדי לגרוע מאפשרותו של המוסד להגיש בקשה חדשה בהתאם לכללים ולהחלטות המל"ג.