12/09/17

בקשת המכללה האקדמית הרצוג להארכת כהונתו של ד"ר יהודה ברנדס כמ"מ נשיא המכללה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  מיום 12.9.2017 בנושא הארכת הכהונה של ד"ר יהודה ברנדס כמ"מ נשיא המכללה האקדמית הרצוג. דיון זה מהווה דיון המשך לנושא שעלה בעבר לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, מאחר שמדובר בהפרה של החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניין הניהול האקדמי לפיה בראש מוסד להשכלה גבוהה צריך לעמוד פרופסור. המועצה מחליטה כדלהלן:

  1. להדגיש את חובת המוסדות בכלל ובכללם המכללה האקדמית הרצוג לעמוד בהחלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי והמנהלי, ובפרט בהתייחס להיות הנשיא פרופסור.
  2. נוכח עדכון המוסד כי רובן המכריע של דרישות הוועדה העליונה למינוי פרופסורים כבר יושמו וכי לשם השלמת הדרישות נדרשים מספר חודשים נוספים, ומאחר שמתנהלים מגעים אינטנסיביים ומתקדמים לאיחוד המכללה עם מכללת אמונה אפרתה המחייבים את המשך כהונתו של ד"ר ברנדס כמ"מ נשיא המכללה, מחליטה המל"ג להיענות לבקשת המכללה ולהאריך את תקופת כהונתו של ד"ר ברנדס בשנה נוספת שתסתיים לכל המאוחר עד סוף שנה"ל תשע"ח, 30.9.2018.