22/07/14

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לבצע שינויים בתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

בהתאם להמלצת יו"ר הוועדה הבודקת פרופ' ישעיהו תדמור,  ובהתאם לחוות דעת אגף תקציבים, לאשר למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן את השינויים הבאים בתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה, בהתאם לבקשתה מיום 05.06.2014:

  • להעביר את הקורס "חברה ישראלית" משנה א' לשנה ב'.
  • להוסיף שני קורסי בחירה בשנה ב'.
  • לאשר למכללה לפתוח בשנת הלימודים תשע"ה גם שנה א' וגם שנה ב' במקביל.