18/08/20

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 14.7.2020 בנושא בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להארכת כהונתו של יו"ר הוועד המנהל של המוסד. יוער כי בקשת המכללה היא לאישור חריגה עתידית וכיום היא אינה חורגת בעניין זה.

לאחר שהמועצה בחנה את הנושא, לרבות הסברי המוסד, והואיל וקיימת חשיבות מהותית בתחלופת העומד בראש הוועד המנהל ועמידה בהחלטות המל"ג והנחיותיה, היא מחליטה כלהלן:

  1. לדחות את בקשת המכללה לחריגה בתקופת הכהונה של יו"ר הוועד המנהל וזאת בין היתר מהטעם שהאתגרים אותם ציינה המכללה (השלמת גיוס תרומות, הסדרת עתודת קרקע צמודה לקמפוס, פרויקט של איחוד הקמפוס בעזרת מעבר תת-קרקעי והשלמת חילופים של מספר חברי ועד ואסיפה מובילים) אינם מצדיקים חריגה מתקופת הכהונה המותרת על פי ההנחיות התאגידיות (12 שנה).

2.         עם זאת, לאור המורכבות הנוכחית באיתור יו"ר ועד מנהל חדש בשל התפשטות נגיף הקורונה ונוכח לוחות הזמנים בהם עתיד היו"ר הנוכחי לסיים כהונתו באוגוסט 2020, תאושר למכללה תקופת ביניים עד סוף חודש דצמבר 2020 במסגרתה היא תפעל לסיים את הליכי מינוי יו"ר הוועד המנהל בהתאם להחלטות המל"ג והנחיותיה, ובכך יתאפשר הליך מסודר לאיתור יו"ר ועד מנהל