28/07/15

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אנרגיות גז ונפט

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ערן שר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת אנרגית גז ונפט, לפרסמה ולרשום אליה סטודנטים.
  3. עד סוף שנת הלימודים תשע"ז, על המכללה לגייס שני חברי סגל ליבתי נוספים מהתחום.
  4. לקראת שלב ההסמכה תיבדק תוכנית הלימודים על ידי ועדה מלווה, אשר תעקוב אחר מצבת סגל ההוראה, בניית המעבדות, עמידה בתנאי הקבלה ורכישת ספרים.
  5. כמו כן, לקראת שלב ההסמכה, תתבקש הוועדה המלווה לבחון האם יש מקום להרחיב את תוכנית הלימודים לתחום הכללי של הנדסת אנרגיה ולהוסיף התמחויות פרטניות נוספות לזו של גז ונפט.
  6. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת אנרגית גז ונפט וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת תעשיות מים, בהתאם להתחייבות המכללה.
  8. במידה ומספר הסטודנטים לא יגיע ל-30 לשנה א', המכללה לא תוכל לפתוח את התוכנית. לאור זאת, על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי קיימת אפשרות שתוכנית הלימודים לא תיפתח.
  9. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). אם לא תיפתח המכללה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה."