16/07/15

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אנרגית גז ונפט – אישור פרסום והרשמה – המשך דיון

  1. בישיבתה ביום 16.7.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לקבל אישור רישום פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (BS.c.) בהנדסת אנרגיית גז ונפט.
  2. אין מניעה מבחינה תכנונית והעסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה. מבחינה תקציבית אישור התוכנית בהנדסת אנרגיה גז ונפט יותנה במינימום 30 סטודנטים במחזור.
  3. המל"ג תבחן בעוד שלוש שנים (לקראת סיום מחזור הלימודים הראשון) האם יש מקום להרחיב את תכנית הלימודים לתחום הכללי של הנדסת אנרגיה ולהוסיף התמחויות פרטניות נוספות לזו של גז ונפט ותיידע את הות"ת אודות מסקנותיה.

* * * * *

בעד – 5

נגד – 1

אין נמנעים

ההחלטה התקבלה