07/03/17

בקשת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות הדעת שהגישו.
  2. לאור העובדה שלא ניתן לקבל החלטה מפורשת וחד משמעית בדבר פתיחת התוכנית או אי פתיחתה בהסתמך על חוות הדעת שהוגשו, והיות שבהתאם להחלטת המל"ג מיום 10.12.2013 בדבר מינוי סוקרים: "במקרים בהם תתקבלנה שתי חוות דעת של סוקרים, האחת חיובית והשנייה שלילית, יתמנה צוות לבדיקה נוספת של התוכנית הרכב הצוות לא יכלול את הסוקרים שהגישו חוות דעת", מחליטה המל"ג להרכיב ועדה שתבחן את הבקשה.
  3. להלן ההרכב המאושר לבחינת התוכנית:
  • פרופ' עליזה פליישר – החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, האוניברסיטה העברית בירושלים (רחובות), יו"ר
  • פרופ' נתי אוריאלי – המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  • פרופ' עירית עמית – המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר אילן