11/04/19

בקשת המכללה האקדמית כנרת להסב באופן חלקי את תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול תיירות ומלונאות לשפה העברית, לסטודנטים עולים

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.3.2019 בעניין בקשת המכללה האקדמית כנרת להסב באופן חלקי את תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול תיירות ומלונאות לשפה העברית, לסטודנטים עולים וזאת בהמשך לקול הקורא שפרסם משרד העלייה והקליטה.
1. המועצה מחליטה לאשר את בקשת המכללה.
2. יצוין כי כל התנאים אשר חלים על התוכנית הגנרית כמפורט בהחלטת המל"ג מיום 20.3.2018 יחולו גם על התוכנית הנדונה.