03/04/19

בקשת המכללה האקדמית כנרת להקמת חברה כלכלית

ביום ה-3.4.19 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת להקמת חברת בת כלכלית. לאחר שהוצגה ע"י המכללה תרומתה האפשרית של החברה הכלכלית לצורכי המכללה והמשך התפתחותה בעיקר בתחומי ההנדסה, ולאחר בחינה תקציבית של הנושא, מחליטה ות"ת כי אין מניעה לאפשר למכללה הקמת חברה כלכלית , בכפוף לתנאים הבאים:

  1. טרם יצירת הכנסות עצמיות של חברת הבת, מסגרת פעילות החברה תוגבל ל-200 אלפי ₪ בשנה.
  2. בשום שלב פעילות, חברת הבת לא תמומן מכספי ות"ת אלא מגיוס עצמי של מקורות ע"י המכללה/הכנסות עצמיות של חברת הבת.
  3. חברת הבת תפעל באופן מאוזן, במסגרת תקציבית נפרדת מהמכללה, ובכל מקרה לא תפעל במצב גרעוני.
  4. על המכללה לדאוג לכיסויים ביטוחיים שיגנו עליה באופן מלא מפני חשש לחשיפה לנזקים כלכליים ומשפטיים שעשויים לנבוע בגין פעילותה של חברת הבת ובכל מקרה לא תהיה ערבה להתחייבויות חברת הבת ו/או לחובותיה של חברת הבת.
  5. על המכללה להעביר דיווחים תקופתיים גם על פעילות חברת הבת במסגרת הדיווחים התקציביים לות"ת.
  6. בתום שלוש שנים מפתיחת החברה, תיבחן פעילות החברה ע"י ות"ת. ככל שלא תתקיים בחברה פעילות עצמאית ומאוזנת לפחות, עם הכנסות עצמיות ו/או לא יתקיים תנאי מהאמור לעיל, ייבחן הנושא מחדש.