10/02/15

בקשת המכללה האקדמית כנרת לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 10.2.2015, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהרון קליימן על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית כנרת אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.A.) בלימודים רב תחומיים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית כנרת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית כנרת אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחוג ללימודים רב תחומיים המתקיים במכללה האקדמית תל חי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה."
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".