31/10/18

בקשת המכללה האקדמית כנרת לקיים הסכם עם מוסד על תיכוני – שעלי תורה – ולהעניק פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים במוסד זה

בישיבתה ביום  31.10.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית   כנרת לקיים הסכם עם מוסד על תיכוני -שעלי תורה ולהעניק פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים במוסד זה ומחליטה כי

אין מניעה משפטית או תקציבית לאשר הסכם זה.