09/06/15

בקשת המכללה האקדמית כנרת שבעמק הירדן לשינוי ראש התוכנית בתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בלימודים רב-תחומיים

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:
1. לאחר שעיינה בבקשת המכללה, בהתייחסותה של ועדת הבדיקה לבקשה ובתגובת המכללה להתייחסות זו, המועצה מחליטה שלא לאשר את בקשת המכללה להעמיד את ד"ר זאב דרורי בראש תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים.
2. בהסתמך על תגובת המכללה מיום 6.5.2015 כי פרופ' הילברון אשר כתבה את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בלימודים רב תחומיים תעמוד בראשה בעת פתיחתה (סמסטר א' של שנה א'),על המכללה להציע עד לתום סמסטר א' של שנה א' מועמד חדש בדרגת מרצה בכיר ומעלה בעל חמש שנות ניסיון באקדמיה, אשר יהיה בעל ראיה רב תחומית שבה עוסקת התוכנית וכן בעל יכולת ניהול ופיתוח אקדמי.