28/07/15

בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ה (28.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אלי אלטוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות, לפרסמה ולרשום אליה תלמידים.
  3. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת הסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המכללה.
  5. לבקש מהוועדה המקצועית להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למכללה מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). אם לא תיפתח המכללה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל, יהיה עליה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה."