16/07/15

בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות – אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 16.7.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.)  ללא תיזה בהנדסת מכונות.

אין מניעה מבחינה תקציבית תכנונית והעסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תוכנית לימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.)  ללא תיזה בהנדסת מכונות.

* * * * *

בעד – 5

אין מתנגדים ואין נמנעים

חברת ות"ת פרופ' רוזה אזהרי לא השתתפה בדיון ובהצבעה

ההחלטה התקבלה פה אחד