28/06/17

בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לקבל הארכת הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אופטית

בישיבתה ביום 28.6.17 דנה ות”ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לקבל הארכת הסמכה בתכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסה אופטית. אין מניעה מבחינה תקציבית להמליץ למל”ג להאריך את הסמכת המכללה להעניק תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסה אופטית למחזורי הלימוד הקיימים, וכן למחזור הלימודי שיתחיל את לימודיו בשנה”ל תשע”ח.

יחד עם זאת, לאור מספר הסטודנטים בפועל המביא לגרעון תקציבי משמעותי בהפעלת התכנית, ולאור הקיטון במספר הסטודנטים בין מחזורי הלימוד- כתנאי למתן הסמכה קבועה במהלך התקופה, ולא יאוחר מסוף תשע”ח, ייבחן הצוות המקצועי בות”ת את תכנית המוסד להמשך הפעלת התכנית על ידי אחת החלופות: תכנית התפתחות וגידול מספר הסטודנטים שיביאו לכך שהתכנית תפעל באופן מאוזן תקציבית, או, לחילופין, הצגת מתווה לסגירת התכנית.