20/05/20

בקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון(B.Sc.) בהנדסה אזרחית- אישור פרסום והרשמה

  1. בישיבתה ביום 20.5.20 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון( Sc) בהנדסה אזרחית.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית וזאת בכפוף לחתימה על הסכם ההפרדה בין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ואורט ישראל על ידי הצדדים הנוגעים לו, לאחר אישורו העקרוני בות"ת.
  3. לקראת תום שנת הלימודים הראשונה תגיש המכללה דיווח בדבר בניית כיתות הלימוד ותשתית המעבדות, בהתאם למפורט בדוח הוועדה המקצועית. הדיווח יועבר לוועדה המקצועית, לבחינת הצוות המקצועי בות"ת/מל"ג ובמידת הצורך לות"ת ולמל"ג .