14/01/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין נתניה לפתוח מסלול התמחות בתחום הנדסה רפואית, במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, וחקלאות,    והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל הדו"ח שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין נתניה, לפתוח מסלול התמחות בתחום הנדסה רפואית, במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון B.Sc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.