08/04/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' סיוון טולדו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"י עזריאלי לפרסם ולרשום תלמידים לתוכנית לימודים לקראת תואר שני Sc. ללא תזה בהנדסת תוכנה.
  3. על המכללה להמשיך ולעודד את חברי סגל התוכנית לעסוק במחקר בתחום הנדון.
  4. למנות ועדה שתלווה את תוכנית הלימודים לקראת הסמכת המוסד להעניק את התואר הנדון תוך שימת דגש על עיסוק חברי סגל התוכנית במחקר בתחום.
  5. החלטת המל"ג כפופה להמלצת ות"ת בנושא שתתקבל.