04/03/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון B.Sc. ב"הנדסת טכנולוגיות סביבתיות", ולרשום אליה תלמידים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לועדה בראשותו של פרופ' גדליה שלף על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ש עזריאלי לפרסם ולרשום סטודנטים לקראת תואר ראשון "בוגר במדעים" B.Sc. בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות.
  3. המכללה נדרשת לעדכן את המועצה להשכלה גבוהה, מידי שנה, בדבר מספר הסטודנטים שהתחילו ללמוד בתוכנית.
  4. למנות ועדה מלווה שתעקוב אחר התנהלות והתפתחות התוכנית במהלך ארבעת השנים הקרובות, תוך שימת דגש לגיוס סגל הוראה והקמת התשתיות הנדרשות.