08/09/15

בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' יעל נמירובסקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לפרסמה, לרשום אליה תלמידים ולקיימה בקמפוס אחד בלבד.
  3. בשלב זה, התוכנית תכלול התמחות אחת ב "מערכות הספק ואנרגיה".
  4. על המכללה להעביר למל"ג רשימה של קורסים מתואר ראשון שעל הסטודנטים אשר אינם מרקע דיסציפלינארי של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, להשלים לפני תחילת לימודי הקורסים של התואר השני. אישור פתיחת התוכנית, לרבות רישום סטודנטים ופרסום, יכנס לתוקף רק לאחר העברת הדיווח להנחת הדעת.
  5. על מנת לשקול מחדש את בקשת המכללה לפתוח התמחות ב"טכנולוגיות תקשורת" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, על המכללה לגייס שלושה חברי סגל פעילים מחקרית מליבת התחום.
  6. על המכללה להעביר דיווח אודות מחקר חברי הסגל כשנתיים לאחר פתיחת תוכנית הלימודים, דהיינו לקראת סיומו של מחזור הלימודים הראשון, זאת כדי לבחון את ההיתכנות האקדמית של המכללה לקיים תוכנית לימודים עם תזה.
  7. על המכללה לעודד את חברי הסגל לעסוק במחקר ולפתח תשתיות מחקר במכללה.
  8. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  9. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (.(M.Sc בהנדסת תוכנה או כהסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המכללה.
  10. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). אם לא תיפתח המכללה את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליה לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה."