28/10/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בנין במח"ר

בישיבתה ביום 28.10.2014 דנה  המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה ומדעים בנושא הנדון מאותו היום והיא מחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין במח"ר.
  2. בהתאם ל"נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים", התוכנית תיבדק על ידי סוקר בתום שנה להפעלת התוכנית.