21/02/18

בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה – לקראת אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 21.2.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסה ירוקה.

אין מניעה מבחינה תקציבית, תכנונית והעסקת הסגל בתכנית, להמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) בהנדסה ירוקה.