14/08/19

בקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת חברה כלכלית

ביום ה-14.8.19 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להקמת חברה כלכלית. לאחר שהוצגה תרומתה האפשרית של החברה הכלכלית לצורכי המכללה והמשך התפתחותה בתחומי ההנדסה, ולאחר בחינה תקציבית של הנושא, מחליטה ות"ת כי אין מניעה לאשר את בקשת המכללה להקמת חברה כלכלית.

בתום שלוש שנים מפתיחת החברה, ייבחן הצוות המקצועי בות"ת את פעילותה הכלכלית של החברה והשפעותיה על תקציב המוסד.