04/11/15

בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להקים בניין כיתות ומדעי היסוד

לאחר שנבחנו פרטי בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון להקים בניין כיתות ומדעי היסוד,

מחליטה ות"ת  לאשר את בקשת המכללה להקים בניין לכיתות ללימודי מדעי היסוד בקמפוס באר- שבע.

בכפוף התניות הבאות :

1)    האישור יינתן לבנייה בשטח של 8,653 מ"ר ברוטו  מתוך כך שטחי הנטו מסתכמים בכ- 5,794 מ"ר, המהווים כ-70% מכלל השטח שיכלול:

  • כיתות, אודיטוריום וחדרי סמינר : 2,245 מ"ר
  • מעבדות הוראה: 655 מ"ר
  • חדרי מחשבים וספריות: 210 מ"ר
  • משרדים וחדרי סגל : 334 מ"ר
  • חניון בשטח כולל של כ-2,350 מ"ר

 

2)   אומדן העלות הכוללת של הפרויקט הינו כ-74 מיליון ₪.

3)    השתתפות ות"ת בסכום של 25.9 מיליון ₪ בהתאם לתעריפי ההשתתפות בבינוי. הסכום נתון במחירי יולי 2011 ומוקפא במחירים אלו.

4)   האישור מותנה במימון יתרת הבניה בסך כולל של 48.1 מיליון ₪ ממקורות המכללה.

5)    אישור השתתפות ות"ת ניתן לאחר שנבחנה יכולת המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.7 מתקציבה השוטף, וכן נתקבלה התחייבותה לממן עלויות אלו לאורך זמן תוך שמירה על איזון תקציבי.