01/07/14

בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה, במסגרת תוכניות לימודים במח"ר

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה, במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.
  2. כמצוין ב"נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים", התוכנית תיבדק על-ידי סוקר בתום שנה מהפעלת התוכנית.