03/04/19

בקשת המכללה האקדמית לחינוך אלקסאמי לדיון חוזר בהחלטת מל"ג מיום 24.4.18 בעניין הקול קורא להקמת מכללה מתוקצבת בצפון – המשך דיון

בישיבתה ביום 3.4.2019 קיימה ות"ת דיון בבקשת מכללת אלקסאמי לעיון חוזר בהחלטת המל"ג מיום 24.4.18 לפיה, לא מצאה המל"ג את הצעתה של מכללת אלקסאמי כראויה להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת שהתקבלה במענה לקול הקורא שפרסמו ות"ת ומל"ג למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
לאחר שבחנה ות"ת את בקשתה לעיון חוזר של מכללת אלקסאמי, על נספחיה, ולאחר שבחנה את מכלול הטיעונים והנתונים, לא מצאה לנכון ות"ת לסטות מהחלטתה מיום 22.11.17 לפיה, הצעת מכללת אלקסאמי – כשלעצמה- איננה מתאימה להקמת מסגרת אקדמית בהתאם לתנאים המפורטים בקול הקורא ועל כן היא ממליצה למל"ג לדחות את הבקשה, וזאת מהנימוקים המפורטים להלן:

  1. גם לאחר עיון בטיעוניה של מכללת אלקסאמי לא מוצאת ות"ת לסטות מנימוקי המל"ג בהחלטתה לפיהם: ההצעה איננה ממוקדת מבחינה תחומית ובעלת רלוונטיות נמוכה לשוק העבודה, קיימת סגרגציה והתבדלות במוסד, אין במכללה מגוון של סטודנטים מכלל האוכלוסיה ובפרט אין ייצוג של קבוצות בחברה הערבית ומיקום המכללה אינו קרוב לריכוזי אוכלוסייה ערבית במחוז הצפון.
  2. לאור הסקירה, הן המשפטית והן המקצועית, שקיבלה ות"ת בדיון, וכמפורט בתזכיר שנשלח לחברי ות"ת בטרם הדיון, הרי שגם יתר טיעוני המוסד בבקשתו, באשר לפגמים שנפלו, כביכול, בהליך השיפוט וקבלת ההחלטה ע"י מל"ג נדחים בזאת.
  3. באשר לטענות המועלות בבקשה בנוגע למכללת סכנין ו/או בנוגע להצעתה – יובהר כי דחיית הצעתה של מכללת אלקאסמי נעשתה ללא קשר להצעתה של מכללת סכנין ומכל מקום החלטת ות"ת מיום 22.11.17 לעניין מכללת סכנין בעינה עומדת.