19/10/21

בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) חד-חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות" במסלול רב-גילאי (א'-י"ב) לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) ב"הוראת מוזיקה " במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב) ולהסמיכה להעניק את התואר בשם הזה

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) חד-חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות" במסלול רב-גילאי (א'-י"ב) לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) "בהוראת המוזיקה" במסלול רב-גילאי (א'-י"ב) (Multi-Age Track: Music Education)  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' מנחם צור על עבודתו וחוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשינוי כינוי התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) חד-חוגי ב"הוראת הנגינה בקבוצות" במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב) לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) ב"הוראת המוזיקה" במסלול הרב-גילאי (א'-י"ב) ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה.