28/04/15

בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון לפתוח תוכנית לימודים דו-חוגית לקראת תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו') במקום תוכנית הלימודים החד-חוגית שאושרה למכללה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה  לחינוך, הוראה, רוח, אמנות, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשותו של פרופ' דוד חן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות ועדת הבדיקה ולאשר למכללת גבעת וושינגטון – המכללה האקדמית לחינוך, לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.), דו-חוגי, במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי (א'-ו') ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את מכללת גבעת וושינגטון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גבעת וושינגטון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת גבעת וושינגטון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר במדע וטכנולוגיה למסלול היסודי, היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות להן יש הסמכה למכללה להעניק תואר במסלול היסודי.
  4. על המכללה לחזק את סגל התוכנית במומחים מתחום הוראת המדעים.
  5. על המכללה לארגן מחדש את מבנה לימודי ההכשרה על קו מנחה ברור, כך שיורכב מלימודי ליבה מתאימים– הן בהיקף והן בתכנים, לימודי בחירה וסמינריונים, בהם יבואו לידי ביטוי הרציונל והמטרות של התוכנית בדגש על הוראת המדעים בבית הספר היסודי.
  6. המשך בדיקת התוכנית יהיה בכפוף (אם וכאשר יתקבלו) להמלצות הצוות לבחינת המתכונת דו-חוגית (והצירופים האפשריים) במתמטיקה ובמדעים במסלול היסודי ובמסלול העל-יסודי במכללות האקדמיות לחינוך. אם וכאשר יתקבלו המלצות ביחס למתכונת הלימודים הרצויה בהכשרת מורים למדעים במכללות האקדמיות לחינוך, הן יחייבו גם את תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה במכללה.
  7. הוועדה תמשיך בליווי תוכנית הלימודים בבדיקה לשלב הסמכת המכללה להעניק את התואר בתוכנית.
  8. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".