19/03/19

בקשת המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 12.2.2019 בנושא בקשת מכללת אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא. המועצה בחנה את הסברי המוסד בדבר הצורך והנסיבות שהובילו למינוי זה, בהן: הודעת הנשיא הקודם על סיום תפקידו בהתראה קצרה ובעיתוי בעייתי – כחודש לפני פתיחת שנה"ל תשע"ט, והימצאותה של המכללה במשא ומתן מתקדם עם המכללה האקדמית תל חי לאיחוד בין שני המוסדות כאשר הצפי לאיחוד הינו – 1.9.2019 והסיכום בין שני המוסדות שבראש המוסד המאוחד יעמוד הנשיא הנוכחי של המכללה האקדמית תל חי, ומחליטה כלהלן:

  1. לקבוע כי מינויו של ד"ר איתן סימון למ"מ נשיא מכללת אוהלו בקצרין בניגוד להחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה, לפיה בראש מוסד צריך לעמוד פרופסור (רצוי מן המניין), אינו מקובל על המל"ג. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי.
  2. על אף האמור לעיל, לאור נסיבות עזיבתו הפתאומית של נשיא המכללה הקודם ועל מנת לאפשר את המשך התנהלות שנה"ל תשע"ט במכללת אוהלו בקצרין ולמנוע פגיעה במוסד ובסטודנטים הלומדים בו, זאת לצד השלמת תהליך האיחוד עם המכללה האקדמית תל חי, תתאפשר כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה עד סוף חודש ספטמבר 2019.
  3. על מכללת אוהלו בקצרין להגיש למל"ג עד סוף חודש יוני 2019 דיווח על אודות התקדמות תהליך האיחוד עם המכללה האקדמית תל חי, או – לחילופין, על אודות תהליך האיתור למינוי נשיא למכללה בהתאם להנחיות המל"ג והחלטותיה.
  4. בכל מקרה, לא תתאפשר כהונת מ"מ נשיא/נשיא למכללת אוהלו בקצרין שאינו פרופסור מעבר לסוף חודש ספטמבר 2019.