24/09/19

בקשת המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לאשר את כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין לאשר את המשך כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא. המועצה בחנה את הצורך והנסיבות להמשך כהונתו של ד"ר איתן סימון – הימצאותה של המכללה במשא ומתן מתקדם עם המכללה האקדמית תל חי לאיחוד בין שני המוסדות והסיכום בין שני המוסדות כאשר בראש המוסד המאוחד יעמוד הנשיא הנוכחי של המכללה האקדמית תל חי, ומחליטה כלהלן:

  1. לקבוע כי מינויו של ד"ר איתן סימון למ"מ נשיא מכללת אוהלו בקצרין בניגוד להחלטת המל"ג בנושא הניהול האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה, לפיה בראש מוסד צריך לעמוד פרופסור (רצוי מן המניין), אינו מקובל על המל"ג. על המכללה לעמוד בכל החלטות המל"ג לעניין הניהול האקדמי.
  2. על אף האמור לעיל, לאור ההתקדמות בתהליך האיחוד עם המכללה האקדמית תל חי ובכדי לסייע להשלמתו, תתאפשר כהונתו של ד"ר איתן סימון כמ"מ נשיא המכללה עד סוף חודש אפריל 2020.