30/06/15

בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים את תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') במתכונת חד-חוגית, ולהסמיכה להעניק את התואר במתכונת זו (בנוסף לתוכנית הלימודים הדו-חוגית הקיימת במכללה)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים את תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול היסודי (א'-ו') במתכונת חד-חוגית, ולהסמיכה להעניק את התואר בתוכנית.
  3. בהתאם להתחייבות של נשיאת המכללה (מכתבה מיום 22.6.2015) על המכללה להקפיד כי:
  • בראש החוג ימשיך לעמוד איש סגל, בעל תואר שלישי, שתחום מומחיותו הוא חינוך מתמטי.
  • ככל שניתן, הסגל המלמד בתוכנית, לרבות הסגל בתחום התוכן הפדגוגי, יהיה פעיל מחקרית (כנסים ופרסומים).