12/01/16

בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בגיל הרך במסלול הגן (לידה עד 6) בערבית (בנוסף לזו המתקיימת בעברית)

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בגיל הרך במסלול הגן (לידה עד 6) בערבית (בנוסף לזו המתקיימת בעברית).