16/11/21

בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לקיים באופן דיגיטלי 50% מהתוכנית לתואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מיום 19.10.2021 בנושא בקשת המכללה האקדמית לחינוך קיי לקיים באופן דיגיטלי 50% מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה כלהלן:

  1. לאור חוות דעת משרד החינוך, במטרה להגדיל את מספר הסטודנטים הנרשמים כדי לעודד אקדמאים לפנות להוראה ולעבור תוכנית משמעותית ומקיפה יותר מאשר התוכניות להסבה להוראה הרגילות, ומתוך חשיבותו של הצורך לטפח אצל מורים לעתיד כישורים טכנו-פדגוגיים, לאשר למכללה האקדמית לחינוך קיי לקיים באופן דיגיטלי 50% מתוכנית הלימודים לתואר שני מוסמך בהוראה במסלול העל-יסודי (לא כולל הלימודים המעשיים).
  2. עם זאת לאשר בשלב זה את הבקשה רק לשנה"ל הקרובה, ובהמשך לחזור ולדון בנושא לאור קריטריונים ברורים אשר יקבעו בנושא.
  3. על המוסד מוטלת האחריות לדאוג לאיכות הקורסים המקוונים ועל שמירת הרמה האקדמית של התוכנית ובכלל זה על המוסד לעמוד בהחלטת מל"ג בנושא למידה דיגיטלית - הגדרה ואסדרה: סעיף ב' א-ט."