16/09/14

בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתח התמחות בניהול איכות במערכת הבריאות במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר את בקשת המכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח ההתמחות בניהול איכות במערכת הבריאות במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה במנהל מערכות בריאות, בכפוף לביצוע השינויים בהתאם להתחייבות המכללה.
  3. בהתאם להצהרת המכללה, ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה.