08/09/15

בקשת המכללה האקדמית לישראל להוסיף התמחות במשאבי אנוש במסגרת התוכנית לתואר ראשון(B.A.) בניהול מערכות בריאות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת פרופ' יפה מכנס על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרת ואת העולה ממנה לפיה, בין היתר, אין מקום לוותר על ידע בסיסי ברמה של תואר ראשון לטובת התמחות שנעשית בדרך כלל ברמה של תואר שני, ולכן אין לאשר את בקשת המכללה האקדמית לישראל להוסיף את ההתמחות במשאבי אנוש במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות בריאות.