28/04/15

בקשת המכללה האקדמית לישראל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית ביזמות וחדשנות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי מיום 24.3.2015 בנושא שבנדון. לאחר שקראה את התייחסות המכללה האקדמית לישראל להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה וכן את חוות דעת הסוקר, המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי ומחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה השתכנעה כי תחום היזמות והחדשנות הינו תחום אקדמי אשר במסגרתו ניתן להגיש תוכניות לימודים אקדמיות לבדיקת מל"ג.
  2. מליאת המועצה מפנה את המשך הטיפול בבקשת המכללה האקדמית לישראל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית ביזמות וחדשנות לתת-ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול ועסקים.