28/04/15

בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.H.M.) במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה  למדעי החברה, ניהול ועסקים מיום 24.3.2015 , והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולאפשר למכללה האקדמית נתניה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.H.M) במינהל מערכות בריאות.
  3. לחייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית נתניה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.H.M) במינהל מערכות בריאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה במינהל מערכות בריאות. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית נתניה ללומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בהתנהגות ארגונית המתקיימת במוסד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. לקראת בדיקת תוכנית הלימודים לשלב ההסמכה יש לוודא , בין היתר את שני הנושאים הבאים:
  • המכללה ממשיכה לשמור על הרכב סגל ההוראה ואיכותו.
  • עם הפעלת תוכנית הלימודים תישמר הרמה האקדמית של תוכנית הלימודים כך שתהווה קפיצת מדרגה אקדמית לבעלי תואר בוגר בניהול מערכות בריאות.
  1. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".