22/12/15

בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי משפט ללא משפטנים

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית נתניה לפתוח את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בלימודי משפט ללא משפטנים ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח לתזכיר הדיון לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית נתניה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בלימודי משפט ללא משפטנים, וכי הסמכת המכללה להעניק את התואר מותנית באישור המל"ג; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) בלימודי משפט ללא משפטנים, המוסד מתחייב להסדר מנהלי של החזרת שכ"ל כרשת בטחון בתוכנית.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית אשר יופנה לשני סוקרים, לשם בחינת התוכנית לקראת שלב ההסמכה – התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בחוות דעת הסוקרים.
  6. ככלל, אין לכלול בתוכנית המיועדת לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים קורסים משותפים להם ולסטודנטים לתואר ראשון במשפטים:

א.         קורסים בלימודי השלמה יוכלו להיות משותפים לסטודנטים לתואר שני בלימודי משפט ולסטודנטים לתואר ראשון במשפטים, ובלבד שמדובר במקצועות חובה הנלמדים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון במשפטים.

ב.         קורסים לאמשפטיים יוכלו להיות משותפים לסטודנטים לתואר שני בלימודי משפט ולסטודנטים לתואר ראשון בתחום כלשהו, מלבד משפטים,  הנלמד במכללה,  ובלבד שמדובר במקצועות חובה הנלמדים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים הראשונה באותו תחום, או שהסטודנט/ית ללימודי משפט עמד/ה, במסגרת לימודיהם לתואר הראשון, בכל דרישות הקדם ללימודי אותו קורס.

  1. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".