23/07/13

בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בבנקאות ושוק ההון

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מאיר אונגר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית נתניה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A) ללא תזה בבנקאות ושוק ההון.
  3. לחייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית נתניה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בבנקאות ושוק ההון וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני בבנקאות ושוק ההון.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.