22/12/15

בקשת המכללה האקדמית נתניה לקבל את אישור המל"ג להוספת מנחים לתזה בתוכנית המחקרית לתואר שני במשפטים במסלול עסקי מסחרי

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר למכללה האקדמית נתניה להרחיב את רשימת המנחים לתזה בתוכנית המחקרית לתואר שני (LL.M.) במשפטים במסלול "עסקי מסחרי" בהתאם לבקשתה, כמפורט במכתב המכללה מיום 10.11.2015.