22/03/16

בקשת המכללה האקדמית נתניה לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים גם בשפה האנגלית (הסבת התוכנית לשפה זרה)

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון, ואימצה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מישיבתה ביום 12.1.2016 ומחליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית נתניה לתרגם/להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני(M.B.A) במנהל עסקים לשפה האנגלית.
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד לפברואר 2018.
  3. בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2013 לגבי פתיחת תוכניות בשפה האנגלית.