08/07/20

בקשת המכללה האקדמית ספיר להקים מבנה כיתות למכינות – מסמך מס' 4736

בישיבתה ביום 08.07.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה מכינות ("בנין 6").  לאור הסקירה שקיבלה ות"ת, לפיה מלוא עלות הפרויקט ממומנת באמצעות תרומה חיצונית, ולאחר הבהרות המכללה לגבי אומדן העלויות ועלות ההוצאות השנתיות לתפעול, מחליטה ות"ת לאשר את שיפוץ והרחבת מבנה המכינות ("בניין 6") בהיקף של 2,470 מ"ר (הכוללים חצר כלואה בהיקף של כ-700 מ"ר כולל הוצאות חד פעמיות למיגון) בעלות כוללת של כ-16 מיליוני ₪ זאת בכפוף לתנאים דלהלן:

  1. הפרויקט ימומן במלואו מתרומת הלמסלי ע"ש ליאונה והארי הלמסלי בסך של כ- 16 מיליוני ₪.

התרומה תסייע בהקמת המבנה.  בהתאם להצהרת המכללה, אין בתרומה זו דרישה כלשהי אשר עשויה להשפיע על העצמאות האקדמית של המכללה האקדמית ספיר.

  1. באחריות המכללה האקדמית ספיר לשמור על מסגרת תקציבית כך שלא יוטל עליה , כל עול מימוני או תקציבי עקב עלויות הפרויקט, ויש ביכולתה לבצע התאמות נדרשות כגון: שינוי רמת גימור, דחיית קירוי קיר חיצוני וכדומה, אשר יאפשרו התאמה של הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שהוצגה בות"ת.
  2. באחריות המכללה האקדמית ספיר לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבנין, שנאמדות בכ- 481 אלפי ₪ בשנה, מתקציבה השוטף.

תוצאות הצבעה

6 בעד – פה אחד